خرید pdf کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب منحصر به فرد از یک رویکرد مسئله دار برای مطالعه اقتصاد اینترنت استفاده می کند که شامل ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و توصیف چگونگی توسعه اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن در تضاد با اقتصاد کلاسیک است. نویسندگان معنا و اصول اساسی را بررسی می کنند ، عواملی را که بر عملکرد و توسعه تأثیر می گذارند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و یک تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک انجام می دهند. این کتاب در وهله اول برای دانشجویان دکترا ، مربیان و محققانی است که اصول اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند. بر اساس نتیجه گیری و نتایج ارائه شده در اینجا ، می توانید مطالعات علمی خود را ایجاد کنید. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مسئله اقتصاد اینترنتی و اقتصاد کلاسیک ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه را شناسایی می کند و توصیه هایی برای مدیریت بسیار موثر سیستم های اقتصادی مدرن ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :