خرید pdf کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :

[ad_1]

این کتاب تکنیک های مختلف کنترل فضایی را برای تنظیم توزیع انرژی فضایی در راکتورهای پیشرفته آب سنگین (AHWR) مورد بررسی قرار می دهد. این کار با مرور ادبیات مربوط به مدل سازی و کنترل راکتورهای بزرگ آغاز می شود. همچنین یک مدل هسته گره ای بر اساس تقریب اختلاف محدود ارائه می دهد ، زیرا هسته AHWR به 17 گره نسبتاً بزرگ تقسیم می شود. علاوه بر این ، یک مدل غیر خطی معرفی شده است که پارامترهای مهم ترموهیدرولیکی AHWR را مشخص می کند و آنها را در مدل نوترونی ادغام می کند تا یک مدل هیدرولیکی حرارتی نوترونی-حرارتی AHWR را بدست آورد. این کتاب همچنین یک مدل غیرخطی برداری شده از AHWR را ارائه می دهد و آن را در یک محیط MATLAB / Simulink پیاده سازی می کند. سپس مدل راکتور با توان اسمی خطی شده و به شکل یک متغیر حالت استاندارد در می آید. مشخصه آن 90 حالت ، 5 ورودی و 18 خروجی است. سرانجام ، تکنیک های کنترل برای یک مدل غیر خطی از AHWR بحث شده است. این کتاب اثبات خواهد کرد که یک منبع ارزشمند برای مهندسان حرفه ای و متخصصان پیاده سازی ، محققان و دانشجویان است.

[ad_2]

خرید کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :