خرید pdf کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های نوآور در آسیا در سطح محلی ، منطقه ای و ملی را ارائه می دهد که مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در مدیریت است و منجر به تحولات سازمانی و اصلاحات سیاسی در مدیریت دولتی می شود. این کتاب در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن متمرکز است و بر اساس نتایج یک پروژه تحقیقاتی مشترک ایجاد شده است که برای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد یا عملکرد مدیریت دولتی با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان تکامل یافته به مدیریت بخش دولتی در بخش خصوصی تبدیل می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan