خرید pdf کتاب La bipolarité ? : Tranches de vie

[ad_1]

نویسنده می گوید که چگونه سالها در ریتم افسردگی و مراحل شیدایی زندگی کرده است. بنابراین او دوره هایی از دیوانه کننده ترین بحران ها را پشت سر می گذارد و تا جایی پیش می رود که خودش را خدا بودن می داند: لحظات خوشبختی ناب که ناگهان بدون دلیل هبوط به جهنم دنبال می شود. با این حال ، بارقه ای از امید وجود دارد …

[ad_2]

خرید کتاب La bipolarité ? : Tranches de vie