خرید pdf کتاب La caresse

[ad_1]

لوران 17 ساله پس از جدایی پدر و مادرش به تنهایی زندگی می کند. این آغاز پاییز است. در خانه آنجا ، پناهنده ای است که به او اتاق داده شده است. یک عشق غیرممکن متولد می شود ، عشقی که بزرگترها جابجا می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب La caresse