خرید pdf کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی است برای یادآوری نه تنها این استاد کرسی تعهدات ، دین بوناونتور اولیویه کالونگو MBIKAYI ، بلکه همچنین ایده های کلیدی که او را متمایز می کند: طبیعت میراثی تعهد ، احترام به کلمه مندرج در ماده 33 قانون مدنی III ، الزام آور بودن قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در تنظیم قرارداد ، نقش قاضی در قرارداد ، اما مهمتر از همه ایده جبران خسارت توسط نویسنده است. این مخلوط ها امکان ایجاد بحثی را فراهم می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون تعهدات شود.

[ad_2]

خرید کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI