خرید pdf کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

2042. حامی و حیله گر و بی پروای جاده سابق Orca یک امپراتوری قدرتمند را از سایه ایجاد می کند. در سیاست ، تجارت و رسانه ، او آرام و متفکر است ، در حالی که در خیابان ارتباطات قدیمی او برای رسیدن به اهدافش ، مهم نیست که چه باشد. چه کسی کنار جاده خواهد افتاد؟ چه توافق نامه ها و اتحاد های جدیدی در حال انجام است؟ و در آخر چه کسی مزیت را حفظ خواهد کرد؟ در جلد دوم حماسه روز رستاخیز Les Ombres Grimpantes – آینده ای نزدیک! “ملکه سه گانه ها جواب داد:” چگونه امپراطوری را می سازید؟

[ad_2]

خرید کتاب La Reine des Triades