خرید pdf کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی ، در مواقع بحران ، بیماری و رنج ، بسیاری از ما برای پشتیبانی معنوی ، تشویق و راهنمایی به کسی مراجعه می کنیم که متخصص کمک به روابط است. در کلیساها شاهد قدرت دعا و راحتی روح القدس هستیم که زندگی را تغییر می دهد. کلیساهای محلی قدرت شفابخشی را از طریق ستایش و همراهی نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند بیاموزند که چگونه برنامه ها و روش های متنوعی را برای آموزش و انگیزه دادن به مشاوران محلی برای هدایت افراد افسرده و آسیب دیده به سمت عیسی مسیح تدوین کنند. مهمترین این سرنخ ها بخشش است.

[ad_2]

خرید کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale