خرید pdf کتاب La retraite, comment préparer sa nouvelle vie

[ad_1]

وقتی روز فرا می رسد ، آیا باید خود را تسلیم كنیم تا كنار كوچكی از افراد بیكار در لبه زندگی واقعی بپیوندیم؟ توصیه می کنیم جواب منفی بدهید. پایان کار لحظه انتخاب است: یا شروع به کندی خاموش کردن خواسته ها و خواسته های خود در باشگاه های دوران سوم. یا “زندگی جدید” را شروع کنید ، لذتهایی را انتخاب کنید و بر اساس آنها ادغام و مدیریت هوشمندانه کنید. این کتاب یک رویکرد مستند و روشمند را در 5 مرحله مترقی و آموزشی به شما ارائه می دهد که به شما امکان می دهد زندگی دوم خود را انتخاب و بسازید.

[ad_2]

خرید کتاب La retraite, comment préparer sa nouvelle vie