خرید pdf کتاب La sécurité. Approche juridique

[ad_1]

امروزه امنیت یک مفهوم جهانی است که بین استحکام و سیالیت دو قطبی است. بعد ثابت مربوط به امنیت است ، در حالی که بعد سیال با توجه به تهدیدهای موجود ، آن را از نظر مکانی و زمانی پیکربندی مجدد می کند. این کتاب امکانات جدید و اضافی را برای تأمل در مفهوم امنیت از دیدگاه حقوقی ایجاد می کند. این س accordingال طبق چهار خط تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: امنیت از طریق منشور قانون عمومی داخلی ؛ امنیت از دریچه حقوق بین الملل ؛ امنیت در حقوق خصوصی عمومی؛ امنیت در حقوق کیفری.

[ad_2]

خرید کتاب La sécurité. Approche juridique