خرید pdf کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques

[ad_1]

این کتاب بینشی از زندگی و دشواری های روزمره افراد اوتیسم بی خبر دارد. هدف اصلی این کتاب کمک به کسانی است که مشکوک به اختلال اوتیسم هستند. شاید آنها در آنجا کم و بیش یکدیگر را تشخیص دهند. بنابراین می دانید که آیا درخواست ترازنامه مناسب است یا خیر. خواه والدین ، ​​فرزندان یا شریک زندگی ، آنها باید درک کنند که فرد اوتیستیک که زندگی آنها را مشترک است ، چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد.

[ad_2]

خرید کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques