خرید pdf کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می توانید بفهمید که مردم در کاری که انجام می دهند موفق می شوند در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ این ذهنیت است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسنده نشان می دهد که دومی با حفظ روابط شدید وابستگی در خارج شدن از منطقه راحتی خود مشکل دارند. اولی ها ذهن مستقل تری دارند ، احساس مسئولیت به آنها اجازه می دهد تا بدانند کجا هستند ، به کجا می روند و آیا به تدریج به مقصد خود نزدیک می شوند. پس از مطالعه تشخیصی ، این کتاب روشی را پیشنهاد می کند که به تغییر ذهنیت کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès