خرید pdf کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو ، مانند سایر کشورهای آفریقایی ، از سال 1990 دستخوش تغییرات سیاسی شده است که تحت الگوی دموکراتیزه سازی ساختار داخلی نهادی و سیاسی آن را مختل کرده است. در این زمینه است که باید ظهور دادگاه های قانون اساسی را تعیین کنیم. آنها با مداخلات پویای خود در استقرار یک قانون دموکراتیک قانون ، تحلیلی را ارائه می دهند که نویسنده می خواهد در یک رویکرد مقایسه ای مبتنی بر کسانی که خود را در این زمینه ثابت کرده اند ، بررسی کند. در مورد خاص جمهوری دموکراتیک کنگو ، نویسنده روشهای بهتر لنگر انداختن این نهاد را برای بهبود زندگی مدنی بیان می کند. این تضمین نهایی احترام به قانون است ، که یک عامل مهم در تحکیم روند دموکراتیک است.

[ad_2]

خرید کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle