خرید pdf کتاب Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC

[ad_1]

“Hazing”: این عمل بطور رسمی توسط م institutionsسسات آموزشی در کنگو ممنوع شده است ، تقریباً در همه جا. اما به دور از عموم ، در آنجا زنده و خطرناک است. در دانشگاه کیسانگانی ، این عمل پنهان همچنان ویرانگر است. این کتاب با هدف شناسایی ، با کمک تحقیقات قربانی شناسی ، نقشی را که پدیده در انتقال هویت گروهی به توطئه گران بازی می کند ، و همچنین عواقب ، به ویژه موارد آموزشی ، که در روند ادغام آنها ایجاد می کند ، شناسایی می کند. در آغاز سال تحصیلی زندگی دانشگاه وارد زندگی دانشگاهی شوید.

[ad_2]

خرید کتاب Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC