خرید pdf کتاب Le Cameroun dans le système monde : Regards pluriels sur la dynamique internationale d'un Etat tiers-mondiste

[ad_1]

در نتیجه همکاری چندین محقق ، این کتاب بخشی از دیدگاه چند رشته ای است که می خواهد مکانی را که کامرون واقعاً در سیستم جهانی اشغال کرده است ، تجزیه و تحلیل کند. بر اساس چهار محور موضوعی ، مورخان ، حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی تلاش کرده اند که در مشارکت های چند رشته ای و فرارشته ای مشارکت کامرون را در زندگی بین المللی به طور خلاصه و انتقادی مشاهده کنند. حقوق ، اقتصاد ، دیپلماسی و اشکال جدید دیپلماسی زمینه هایی هستند که مورد توجه محققان قرار گرفته اند.

[ad_2]

خرید کتاب Le Cameroun dans le système monde : Regards pluriels sur la dynamique internationale d'un Etat tiers-mondiste