خرید pdf کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (DR کنگو) از سال 2006 در مسیر تمرکز زدایی سیاسی و اداری بازگشته است. براساس این مقاله در استان کیوو جنوبی ، این مقاله س howال می کند که چگونه دولت پارلمان استان نقش خود را بازی می کند یا نه. این عوامل و فرآیندهایی را شناسایی می کند که در ایجاد این وضعیت نقش دارند ، بنابراین کار پارلمانی استان را به سمت رضایت بخش یا ناخوشایند نه تنها برای نهاد پارلمان ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی که نماینده آن است و برای آن حاشیه عمل می کند ، هدایت می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu