خرید pdf کتاب Le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain

[ad_1]

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تئوری بی طرفی پول در اقتصاد ، نظریه کلاسیک پول ، آن را پشتیبانی می کند. اگر این پایان نامه اثبات نشود ، اگر ارز خنثی نباشد ، آیا می تواند به توسعه کشورهای آفریقای غربی کمک کند؟ پاسخ نیز بی طرف نیست. بنابراین می تواند باعث پیشرفت کشورهای آفریقای غربی شود.

[ad_2]

خرید کتاب Le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain