خرید pdf کتاب Le roman de la Luna : Histoire d'un théâtre d'Avignon

[ad_1]

در سال 2020 جشنواره d’Avignon لغو می شود. “هشدار ویروس کرونا هنگام سرفه ، هنگامی که …” پیام در همه کانال های رادیویی و تلویزیونی تکرار می شود. اولیویه پی ، مدیر جشنواره IN ، برنامه ای عالی ارائه داد و به دولت اجازه داد مسئولیت لغو وی را به عهده بگیرد. 1600 نمایش از 100 شرکت در 140 سالن نمایش با 200 اتاق حذف شدند. در میان سالن های تعطیل ، La Luna سی امین سالگرد تاسیس خود را جشن می گرفت. داستانی که ارزش گفتن دارد زیرا افرادی که آن را ساخته اند همه مواد خوشحال کننده آوینیون را گرد هم آورده اند. شهادت به دنیا؟ در غیاب جشنواره ، این کتاب خلا in موجود در سال 2020 را پر نخواهد کرد ، اما ممکن است دعوت نامه ای برای آینده باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Le roman de la Luna : Histoire d'un théâtre d'Avignon