خرید pdf کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روان انسان محل حرکتهای مختلف قهقرایی است و حتی بعضی از آنها برای عملکرد بهتر آنها ضروری است. آنها در طی رشد طبیعی و آسیب شناختی دستگاه ذهنی و در روان بزرگسالان وجود دارد که مربوط به تغییرات در هنجار یا یک سازمان آسیب شناختی است. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique