خرید pdf کتاب Les risques psychosociaux au travail : Droit et prévention d'une problématique de santé publique

[ad_1]

خطرات روانی – اجتماعی ضعیف در کار ، بیانگر تحقیر نسبت به استاندارد و ماتریس اساسی مطلق حقوق بشر است: کرامت انسانی. رنج در کار ، شرایط ناشایست و سازمانهای کاری (به معنای سازمان ملل) منجر به تجدید حیات بشریت می شود ، که به عنوان ابزاری برای تولید به ضرر حقوق اساسی آنها مانند حق بهداشت در کار تلقی می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Les risques psychosociaux au travail : Droit et prévention d'une problématique de santé publique