خرید pdf کتاب Les sciences de l'éducation au défi de l'irrationalité : La question de la conscience individuelle dans la philosophie de l'éducation de 1800 à l'ère contemporaine

[ad_1]

کتاب مسئله غیر منطقی در زیبایی شناسی و منطق قرن هیجدهم (1923) ، که توسط آلفرد بایوملر سو mis تفسیر یا تعبیر شد ، یک جهان بینی چشمگیر را برای تقریباً یک قرن در گفتمان علمی وارد کرد. بر اساس این مشاهدات که پیروزی نظامی بر نازیسم در سال 1945 منجر به بی آبی شدن عمیق نشد ، این مطالعه با حوصله هدف واقعی آن را نشان می دهد. این رویکردی علمی و فلسفی برای این پدیده ارائه می دهد: یادآور واقعیت آگاهی فردی و توانایی هر فرد در تشخیص آن است. و با هدف Völkisch Weltanschauung برای منع این آگاهی بسته می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Les sciences de l'éducation au défi de l'irrationalité : La question de la conscience individuelle dans la philosophie de l'éducation de 1800 à l'ère contemporaine