خرید pdf کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و روش های مختلف ارزیابی را برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. روشهای مربوط به کلان اقتصادی خلاصه شده و چارچوب نظری سازه سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب یک مدل سازگاری کلان ارگونومیک را ارائه می دهد که ابزاری را در قالب یک مدل کلان ارگونومیک پیشنهاد می دهد. نویسندگان یک روش را برای به دست آوردن شاخص سازگاری کلان و ارگونومیک جدید معرفی می کنند که شرکت های تولید کننده می توانند از آن برای ارزیابی و پیگیری پیشرفت خود در اجرای شیوه های کلان ارگونومی استفاده کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach