خرید pdf کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب به تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی می پردازد. برای این منظور ، از رویکرد تکاملی استفاده می شود که تغییرات سیستم های اقتصادی-اجتماعی را از نقطه نظر تکاملی که گذشته ، حال و آینده را به هم متصل می کند ، بررسی می کند و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی پرخطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی نیز با استفاده از رویکرد سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرد که مستلزم ارزیابی مسائل پیچیده اقتصادی است که با ارتباطات پایدار بین عناصر آنها مشخص می شود ، به عنوان سیستم های اقتصادی اجتماعی. ترکیبی از این دو رویکرد در زمینه بررسی تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی در اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب مباحث مختلفی را بررسی می کند که جنبه های اساسی سازمان سیستم تجارت و مدیریت و همچنین جنبه های کاربردی مدیریت تغییر در سیستم های اقتصادی – اجتماعی را پوشش می دهد. مخاطبان کتاب دانشمندان و متخصصانی هستند که کار آنها بررسی روند پویای توسعه سیستم های اجتماعی – اقتصادی مدرن است. نتیجه گیری علمی و توصیه های عملی این کتاب می تواند برای توسعه و اجرای سیاست های اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

[ad_2]

خرید کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :