خرید pdf کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe

[ad_1]

این کتاب با مشارکت راجر ای هاو در جوامع بین المللی آموزش ریاضیات و ریاضیات الهام گرفته شده است. دکتر. هاو به دلیل مشارکت در تحقیقات در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال خود شکل ، تحلیل هارمونیک و نظریه ثابت است. همچنین درک ما از ریاضیات تدریس شده در پایه های ابتدایی مدرسه بسیار عمیق تر شده است ، ریاضیدانان و مربیان ریاضی را به چالش می کشد تا با هم کار کنند تا این قسمت از جهان ریاضی را با انتقاد بیشتر و با روش های جدید اختراعی کشف کنند. این جلد به خلاصه کردن و برجسته کردن مشارکت هاو در موضوعات مختلف در آموزش ریاضیات ، برجسته کردن امکان و اهمیت مشارکت ریاضیدانان در تحقیقات م effectiveثر در آموزش ریاضیات و برجسته کردن اهمیت همکاری و تبادل بین رشته ای کمک خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe