خرید pdf کتاب Measurement of the Antineutrino Double-Differential Charged-Current Quasi-Elastic Scattering Cross Section at MINERvA :

[ad_1]

این کار نشان دهنده اولین اندازه گیری دو دیفرانسیل پراکندگی شبه الاستیک ضد نوترینو در محدوده چند GeV است – منطقه ای که از نظر نظری و تجربی قابل توجه است ، زیرا این منطقه حرکتی است که در آن نقض برابری بار مطالعه می شود ( CP) در بخش نوترینو بیشتر به درک کاملی از تفاوت بین پراکندگی ضد نوترینو و نوترینو نیاز دارد. این پایان نامه همچنین مقاطع شبه الاستیک کل اسکینتیلاتور آنتی نوترینو را به عنوان تابعی از انرژی نشان می دهد که سپس با اندازه گیری آزمایشات قبلی مقایسه می شود. آزمایش های نوسانات نوترینوی نسل بعدی مانند DUNE و Hyper-Kamiokande امیدوارند که تخلف CP را در بخش لپتون اندازه بگیرند. برای این کار ، آنها باید به شدت عدم اطمینان فعلی خود را کاهش دهند ، به ویژه به دلیل مدل های فعل و انفعال هسته هسته ای. از آنجا که نقض CP معیاری برای تفاوت بین خصوصیات ارتعاشی نوترینوها و آنتی نوترینوها است ، داده های مربوط به فعل و انفعال آنتی نوترینوهای کمتر مورد مطالعه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اندازه گیری توصیف شده در اینجا اثرات هسته ای و ابزاری را تعیین می کند که برای انجام دقیق فیزیک نوترینو باید درک شود. این داده ها نه تنها برای کاهش عدم قطعیت آزمایش های نوسان مفید هستند ، بلکه می توانند برای مطالعه شیوع اثرات مختلف همبستگی و برهم کنش در حالت نهایی در هسته نیز مورد استفاده قرار گیرند. این پایان نامه نه تنها یک پیشرفت علمی قابل توجه است ، بلکه به عنوان مقدمه ای عالی در زمینه فیزیک تجربی نوترینو برای دانشجویان آینده است.

[ad_2]

خرید کتاب Measurement of the Antineutrino Double-Differential Charged-Current Quasi-Elastic Scattering Cross Section at MINERvA :