خرید pdf کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) را در شرایط فعلی و نقش جدید آن در مدیریت ریسک پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز به طور گسترده ای در ادبیات ORM مورد بحث قرار گرفته است که طی سالهای گذشته رشد کرده است. با تجزیه و تحلیل روش های مختلف که سعی در تلفیق داده های کمی و کیفی یا روش های مختلف اندازه گیری دارد ، نویسندگان چارچوب روش ، فرضیات ، ابزار آماری و نتایج اصلی مدل ریسک عملیاتی ارائه شده توسط واسطه ها را بررسی می کنند. این کتاب یک راهنما برای دانشگاهیان و دانشجویان است و همچنین در مورد گزینه های تخفیف که از نتایج اصلی روش های استفاده شده ناشی می شود ، بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و ناظران مالی و نظارتی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach