خرید pdf کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

؟ این کتاب زمینه در حال گسترش نانوذرات و خوشه های فلزی ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. رویکردهای سازماندهی اتمهایی که خوشه ها و نانوذرات را تشکیل می دهند در چند وقت اخیر پیشرفت سریعی داشته اند. این پیشرفت ها با ترکیبی از رویکردهای تجربی و محاسباتی توصیف شده و به طور مفصل توسط نویسندگان مورد بحث قرار گرفته است. آخرین موارد برجسته در مورد خواص و کاربردهای مختلف جدید ، از پلاسمونیک گرفته تا تجزیه و تحلیل ، ارائه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications