خرید pdf کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این نامه بر پراکندگی ذرات با تخلخل زیاد ، جذب شدن آنها در جریان پر از بخار و چگالش بخار بر روی ذرات متمرکز است. نویسندگان با یک مسئله ساده / استاتیک شروع می کنند که بر انتقال درون ذره متمرکز است. شما شبیه سازی با وضوح بالا ذرات را در یک جریان آشفته و رشد وابسته به زمان در زمینه های ذرات سیال را در نظر می گیرید. سرانجام ، آنها شبیه سازی گردباد محاسباتی مطلوب تر از انتقال جرم ذره گاز را بررسی می کنند. این کتاب با خلاصه ای از چالش ها و رهنمودهای منطقه به پایان می رسد.

[ad_2]

خرید کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :