خرید pdf کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند را پیشنهاد می کند. این شامل چندین مدل رسمی برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر قاعده ، و همچنین مطالعات موردی گویای کاربردهای آنها است. این شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند تجارت ، وب معنایی و سیستم های حساس به زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک راه بصری ، در عین حال قدرتمند ، برای نمایش دانش بشری را ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قوانین کاربردهای مهم بسیاری دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – خلائی که این کتاب به طور موثر بسته می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :