خرید pdf کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد مورفودینامیکی را برای شبکه های فضایی با تمرکز ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند جاده ها ، مسیرها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای توصیف این ساختارها و توسعه آنها در طول زمان را ارائه می دهد. این کتاب در مورد مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای تلقی شده بحث کرده و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. گروه هدف در وهله اول محققانی هستند که به این رشته به سرعت در حال توسعه و بسیار میان رشته ای علاقه مند هستند. با این حال ، این کتاب همچنین می تواند به نفع دانشجویان دکترا باشد که به شبکه های بزرگ علاقه مند هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :