خرید pdf کتاب Multi-Market Antitrust Economics :

[ad_1]

اقتصاد کارتل حوزه ای است که بیشتر به تئوری اقتصادی سازمان صنعتی متکی است و مرز این منطقه در خط مقدم تحقیقات اقتصادی است. این کتاب با معرفی موضوعات منتخب از اقتصاد کارتل و مدل سازی ، فاصله ای را بین متون مقدماتی و حجم تحقیقات پیشرفته ایجاد می کند. از دیدگاه نئوکلاسیک ، نویسنده ابتدا از انحصار کلاسیک بحث می کند ، بازارهای بیشتری را به این ترکیب اضافه می کند – از طریق اثرات سرریز و ادغام های افقی / عمودی – و سپس ارتباطات منطقی با تجارت بین المللی و صنایع تنظیم شده را بررسی می کند. در حالی که این روش کوتاه و انتخابی است ، اما یک نقطه مرجع تحلیلی اساسی برای نزدیک شدن به موضوعات خاص ضد انحصاری را که در اینجا پوشش داده نشده است فراهم می کند ، مانند: ب. اتصال ، بسته بندی و تجارت انحصاری. چنین تحلیل هایی گاهی اوقات با دفاع منطقی از انحصار و رفتار ضد رقابتی همراه آن مقایسه می شود ، اما برای توضیح اقتصاد کارتل از دیدگاه غربی ضروری است.

[ad_2]

خرید کتاب Multi-Market Antitrust Economics :