خرید pdf کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی در عین حفظ تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی استفاده کرد. از طریق مجموعه ای از مطالعات موردی ، که در 10 فصل از این مونوگرافی شرح داده شده است ، خوانندگان اطلاعاتی در مورد احتمالات و چالش های مربوط به کاهش آلودگی از منابع نقطه ای و نقطه ای از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده پیدا می کنند. مخاطبان هدف تمرین کنندگان آب خواهند بود که در پروژه هایی استفاده می کنند که از روشهای مدیریت مجرای آبراهه ها برای کاهش آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که پروژه هایی را در این زمینه طراحی می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands