خرید pdf کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد مکانیوبولوژی چند مقیاس بازسازی و سازگاری استخوان ، از جمله کاربردهای بهبود شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی-عضلانی است که تعاملات استخوان و عضله را در طی فعالیت های روزمره مانند پیاده روی یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای تخمین خصوصیات مکانیکی استخوان ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان و مدل های سلولی توصیف می کند که تعاملات پیچیده استخوان-سلول را با در نظر گرفتن بیوشیمیایی و بیومکانیکی در نظر گرفته است. فعل و انفعالات عوامل تنظیمی را توصیف می کنند. فرآیندهای زیر سلول نیز تحت پوشش قرار می گیرند ، از جمله ترتیب رشته های اکتین به دلیل استرس مکانیکی و تغییر در تنظیمات گیرنده.

[ad_2]

خرید کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :