خرید pdf کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب چگونگی تصویب و تنظیم مجدد قانون نام خانوادگی ترکی در سال 1934 را در زمینه های مختلف اجتماعی در زمان ملی گرایی از بالا به پایین بررسی می کند. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، ایجاد قانون ، شرح و تفصیل آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و استقبال از آن را بررسی می کند. این پروژه براساس روایت شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی مجلس و ثبت نام و رسانه های مردمی ساخته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law