خرید pdf کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل به ظاهر نامحدود فناوری نانوتکنولوژی ، شیوه های جدید حکمرانی ، شبکه سازی و اعمال قدرت و اختیار را به همراه دارد. این متن به دانشمندان جنوب جهانی می پردازد و گفتمان ها ، تخیلات و مادیات فناوری نانو را که در شبکه های دانش حاکمیت در گردش و برهم کنش هستند ، پوشش می دهد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوكارهای حاكمیت موجود و سیاست های علمی ، فناوری و نوآوری ، از ایده فناوری نانو برای ایجاد مشوق های نمادین و مادی جدید استفاده می كنند و از این رو حاكمیت آنها را شكل می دهند. این کتاب با ردیابی عدم تقارن دانش و قدرت در حال تغییر ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :