خرید pdf کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مشکلات آموزشی که بومیان آمریکایی در شمال شرقی با آن روبرو هستند را ارائه می دهد و برجسته تربیت و آموزش معلمان است که تجربیات و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی را که در مدارس در مرز شهر رزرو می کنند ، در نظر می گیرد. ویلیامز و کول نتایج یک تحقیق مشارکتی را بررسی کردند که موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در مدارس جریان اصلی را در طی روند ایجاد و اجرای برنامه آموزش معلمان برای معلمان با سواد فرهنگی برای معلمان کلاس بررسی کرد. آنها توسعه روابط و تعاملات بین فرهنگی را در متن متنوعی از مدارس مستند می كنند و هدف آنها ایجاد تغییرات ملموس در تجارب مدرسه و نتایج آموزشی برای دانش آموزان بومی آمریكا از طریق تقویت رشد سواد فرهنگی در میان معلمان غیر بومی است.

[ad_2]

خرید کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge