خرید pdf کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویته استراتژی های بزگ زدایی از مهاجران ترک را بررسی می کند و انگیزه های قانونی و نمادین آنها را برای طبیعی سازی بررسی می کند. با استفاده از روشهای مختلف و داده های منحصر به فرد ، نویسنده نشان می دهد اگر مهاجران ترک می توانند تابعیت قبلی خود را حفظ کنند و به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل به تابعیت بیشتر خواهد شد. اعضای اقلیت به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق دارند تابعیت آلمان را داشته باشند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند ، و وابستگی نمادین را به نقشی نادر برای طبیعی سازی تبدیل می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany