خرید pdf کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این مجموعه بر رویکرد میان رشته ای به مسئله مقیاس گذاری با مقالاتی از ادبیات گرفته تا فیلم ، معماری ، هنرهای تجسمی ، فلسفه تا تألیف دانشگاهی و سیاسی تأکید دارد. مشارکت کنندگان موضوعات متنوعی را که به دلیل تغییرات ناگهانی و فوری اندازه ناشی از جهانی شدن و دوران آنتروپوسن ایجاد شده است ، در نظر می گیرند ، از جمله: مشکل در تعریف اندازه. چالشهایی که به ترتیب اندازه تغییر می کنند ، ایجاد دانش است. نقش مقیاس گذاری در انتقال ذهنیت فرد و آزادی انتخاب ؛ موانع درک اشیا موجود در حوزه های اسکالر متفاوت از حوزه های ما ؛ نقش مقیاس گذاری در میانجیگری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در سطوح مختلف اجتماعی.

[ad_2]

خرید کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan