خرید pdf کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مرور مطالعات موردی و ارائه توصیه های دقیق مدیریتی از مدیران اجرایی در این زمینه ، دانش اساسی را برای افرادی که در یک زمینه پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه مراقبت های عصبی که به سرعت در حال تحول است ، پزشکان متخصص پیشرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم مهم ، مرجعی را برای پرستاران ، دستیاران پزشکی ، پزشکان و دانشجویان در زمینه انواع تشخیص ها و استراتژی های مدیریت متداول در ICU فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :