خرید pdf کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :

[ad_1]

این کتاب اقدامات اساسی عصب روانشناختی را بررسی می کند که در حال حاضر توسط پزشکان و محققان مرتبط با آزمون کلیدی در ارزیابی زوال عقل استفاده می شود و راهنمایی های عملی در مورد هر آزمایش و تجزیه و تحلیل محدودیت های آن را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :