خرید pdf کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب به روشهای ارگانیک مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی می پردازد. نویسندگان از ادبیات چند رشته ای غنی در مورد تفکر اکولوژیکی و تحقیقات مربوط به مشارکت عمومی برای رویدادهای علمی که در سال های اخیر در ایالات متحده اتفاق افتاده است ، استفاده می کنند. از طریق این ترکیب نظریه اکولوژی و مطالعات موردی ، این کتاب هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. این یک روش م andثر و کارآمد برای انجام مأموریت های خود و در عین حال توسعه روش معتبر اکولوژیکی برای مطالعه مردم است که در واقع وجود دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science