خرید pdf کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب دانش برنامه ریزی را می توان از تجارب فقیرنشینان شهری دریافت کرد ، گروهی که غالباً تحت تأثیر سیل قرار دارند. علاوه بر این ، ارتباط بین تجزیه و تحلیل دنیای زندگی و برنامه ریزی سازگاری با استفاده از جامعه شناسی دانش مورد بررسی قرار می گیرد که نقش مهمی در تعیین مسیر سازگاری فقرای شهری دارد. این کتاب داده های تجربی را گردآوری می کند تا تئوری برنامه ریزی خود بازتابی را در متن عملی ترجمه کند ، برنامه ریزی جامعه را بررسی کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که می تواند به نفع دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران باشد که مایل به ارائه برنامه های قابل قبول از نظر اجتماعی هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta