خرید pdf کتاب Piezoelectric Vibration Energy Harvesting : Modeling & Experiments

[ad_1]

اثر اتصال الکترومکانیکی ارائه شده توسط Piezoelectric Vibration Energy Harvesting (PVEH) چالش های عمده ای را برای مدل سازی ایجاد می کند. این کتاب مدل سازی دقیق ریاضی و تکنیک های آزمایشی را برای طراحی و اعتبار سنجی دستگاه های میرایی PVEH با عملکردهای دوگانه به عنوان راه حلی برای کاهش ارتعاش و به حداکثر رساندن بهره وری عملیاتی ارائه می دهد. این شامل یک اعتبارسنجی تجربی عمیق از یک مدل پرتو PVEH بر اساس روش تجزیه و تحلیل مد (AMAM) است ، که برای شناسایی دقیق بارهای الکتریکی که حداکثر توان تولید می کنند و حداکثر میرایی الکتریکی را القا می کنند ، استفاده می شود. تجزیه و تحلیل دقیق نویسنده برای محققانی که در زمینه رشد سریع تولید برق مبتنی بر ارتعاش کار می کنند و همچنین دانشجویانی که در حال مطالعه دستگاه های الکترومکانیکی ، سنسورهای پیزوالکتریک و محرک ها و فناوری کنترل ارتعاش هستند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Piezoelectric Vibration Energy Harvesting : Modeling & Experiments