خرید pdf کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از محسوس ترین و چشمگیرترین تغییرات در سه دهه گذشته در چین را توصیف می کند: شهرنشینی سریع و گسترده این کشور که فرهنگ سیاسی شهرنشینان چینی را متحول کرده است. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از رژیم سیاسی ، منافع سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را پوشش می دهد. این کتاب از نظر محققان شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که می خواهند از نزدیک نگاهی به مشکلات تأثیرگذار بر آینده سیاسی یک قدرت نوظهور جهانی بیندازند ، از ارزش فوق العاده ای برخوردار خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Political Culture and Participation in Urban China :