خرید pdf کتاب Power System Operations :

[ad_1]

این کتاب درسی شرح مفصلی از مشکلات عملیاتی سیستم های قدرت ، از جمله مدل سازی سیستم های قدرت ، عملکرد حالت پایدار سیستم های قدرت ، تخمین سلامت شبکه برق و بازارهای برق را ارائه می دهد. این کتاب ترکیبی مناسب از زمینه های نظری و برنامه های کاربردی ارائه شده به عنوان الگوریتم های کار و کدگذاری شده در محیط های Octave (یا Matlab) و GAMS است. این ویژگی سودمندی کتاب را هم برای دانشجویان و هم برای پزشکان افزایش می دهد. دانش آموزان درک درستی از مشکلات عملیاتی فعلی سیستم های قدرت در مهندسی به دست می آورند ، از جمله: تجزیه و تحلیل مثالهای گویای متعدد. نویسندگان از روش مدرن “بلوک ساختمانی” برای حل مشکلات پیچیده استفاده می کنند تا این موضوع را برای دانش آموزان با پیشینه محدود در سیستم های انرژی در دسترس قرار دهند. از مثالهای حل شده برای معرفی مفاهیم جدید استفاده می شود و هر فصل با یک سری تمرینات به پایان می رسد.

[ad_2]

خرید کتاب Power System Operations :