خرید pdf کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب جریان یکی از مهمترین کنفرانس ها در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. کار به پنج موضوع مختلف تقسیم شده است: مکانیک خستگی و شکست ساختارها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، چسب و پیچ شده ؛ استرس پسماند و تأثیرات محیطی بر رفتار خستگی ؛ و روش های شبیه سازی ، تجزیه و تحلیل و مدل های محاسبه خستگی و شکستگی.

[ad_2]

خرید کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :