خرید pdf کتاب Process Control : Theory and Applications

[ad_1]

این اثر مرجع را می توان در سطوح مختلف خواند و آن را به یک منبع قدرتمند اطلاعات تبدیل کرد. بیشتر جنبه های کنترل ارائه شده است که می تواند به هر کسی کمک کند تا دیدگاه ترکیبی از تئوری کنترل و کاربردهای احتمالی ، به ویژه در رابطه با مهندسی فرآیند داشته باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Process Control : Theory and Applications