خرید pdf کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه زبان روانشناسی بر آموزش و مدرسه غلبه دارد. نویسندگان با نگاهی انتقادی به برخی از ساختارهای مهم در آموزش نگاه می کنند – e. ب – ذهن ، خود ، هویت ، احساس ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنا – و اساس آنها در گفتارهای روانشناختی. آنها روشهای ممکن را برای غلبه بر این گفتمانهای روانشناختی و اصلاح عواقب آنها پیشنهاد می کنند. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از ایده پردازی های ثابت و اصلاح شده دور شوند تا بتوانند درک فعال تر و اجتماعی تری از موضوع آموزش داشته باشند.

[ad_2]

خرید کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth