خرید pdf کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing

[ad_1]

این کتاب برای دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند بیاموزند از مدل های عددی برای حل مسائل در ژئودینامیک استفاده کنند. به عنوان راهنمای استفاده آسان و خودآموز ، خوانندگان برای دسترسی به بیشتر مطالب فقط به یک پیش زمینه اساسی در حساب نیاز دارند. دشواری کتاب از طریق چهار قسمت مختلف به تدریج افزایش می یابد. اولین مقدمه ای در مورد تکنیک های پایتون است که برای تجسم و انجام محاسبات برداری مورد نیاز است. مورد دوم مروری است بر چند نمونه از مکانیک کلاسیک با مثالهایی از کتابهای مقدماتی استاندارد در فیزیک. قسمت سوم شامل شرح مفصلی از نحوه نوشتن لاگرانژ ، اویلر و ذرات در کدهای سلول برای حل مسائل خطی و غیرخطی مکانیک پیوستار است. سرانجام ، آخرین مورد با تکنیک های پیشرفته مانند کدهای درخت ، عناصر مرزی سروکار دارد و کاربردهای مختلف ژئودینامیک را نشان می دهد. کل کتاب با استفاده از مثالهای متعدد در پایتون تنظیم شده است تا خواننده را به یادگیری از طریق آزمایش و تجربه و نه تئوری ترغیب کند.

[ad_2]

خرید کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing