خرید pdf کتاب Recruiting von Krankenhausärzten. Welche Kanäle eignen sich für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen? : Entwurf eines effektiven Personalgewinnungskonzepts

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2019 در زمینه رهبری و پرسنل – استخدام ، درجه: 1.7 ، دانشگاه فنی کایزرسلاوترن ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه با این س questionال سروکار دارد که کدام کانال های استخدام برای انتشار آگهی های استخدام به منظور آدرس دهی به بیمارستان پزشكانی كه در مفهوم م effectiveثر استخدام پرسنل به دنبال كار در Connect Schleswig-Holstein هستند. برای اینکه بتوانیم پاسخ این سال را ارائه دهیم ، ابتدا موضوع در یک زمینه بزرگتر قرار می گیرد و یک نمای کلی از محل موضوع در مدیریت بیمارستان و کمبود فعلی پزشکان ارائه می شود. این امر با در نظر گرفتن وضعیت فعلی تحقیق با توجه به کانال های استخدام برای آگهی های شغلی از دیدگاه مدیریت کارکنان عمومی و از نظر پزشک خاص دنبال می شود. بر اساس این دانش نظری ، س researchالات همراه با س researchال تحقیق تدوین می شود. برای پاسخ به این سالات ، نظرسنجی از پزشکان بیمارستان شلزویگ-هولشتاین انجام شده است ، که تهیه و اجرای آن نیز به طور خلاصه توضیح داده شده است. نتایج این نظرسنجی در ابتدا به انواع کانال های استخدام تقسیم می شود. و با بررسی نتایج فردی کانالهای استخدام خاص و سپس بررسی تأثیر مشخصات دموگرافیک بر رفتار پاسخ دنبال می شود. سپس از این نتایج برای پاسخ به س questionsالات مورد بحث و انعکاس انتقادی استفاده می شود. در پایان ، نتایج در یک مفهوم کوتاه برای توزیع آگهی های استخدام برای پزشکان بیمارستان در اشلسویگ-هولشتاین جمع آوری شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Recruiting von Krankenhausärzten. Welche Kanäle eignen sich für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen? : Entwurf eines effektiven Personalgewinnungskonzepts